Zawartość koszyka
×
Twój koszyk jest pusty.
×
Primpol AGD
Primpol AGD

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin sklepu internetowego PRIMPOL Spółka Jawna, określający zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu i domeny internetowej. Regulamin jest dokumentem wymaganym, zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Sprzedawcą i administratorem sklepu internetowego jest firma:

PRIMPOL Spółka Jawna
ul. Gen. Okulickiego 3
42-360 Poraj
tel. +48 34 314-50-04
e-mail: biuro@primpol.pl

Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalności Gospodarczej (CEIDG)
pod numerem NIP: , REGON: , KRS:
numer rachunku bankowego : 33 1050 1168 1000 0005 0087 5737


I. DEFINICJE
 1. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamowienia w ramach sklepu.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zmianami)
 3. REGULAMIN - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu ineternetowego PRIMPOL Spółka Jawna
 4. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodesku Cywilnego, zawarta między PRIMPOL Spółka Jawna a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 5. TOWAR / PRODUKT – produkty prezentowane w sklepie internetowym
 6. ZAMÓWIENIE – oświedczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 7. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
 8. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę, polegająca na rozsylaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Zakres dzialalności – sprzedaż wysyłkowa artykułów prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu Ustawy z dnia 23.08.2007 o Przeciwdziałaniu Nieuczciwym Praktykom Rynkowym.
 3. Warunkiem do rozpoczęcia składania zamówienie jest rejestracja w jego ramach
 4. Rejestracja nastepuje przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklepu. Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 5. Sprzedający może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, w przypadku naruszenia regulaminu w szczególności:
  • klient podał w trakcie rejestracji dane nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • za pośrednictwem sklepu internetowego dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
 7. Klient zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści propagujących przemoc, naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich;
  • korzystania ze sklepu internetowego niezakłócając jego działania w szczególności poprzez użycie określonych urządzeń lub oprogramowania;
  • zabrania się rozsyłania lub umieszczania w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu jedynie do użytku osobistego.
 8. Informacje handlowe, cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o towarach i usługach znajdujące się na stronach sklepu internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksy Cywilnego

III. ZAMÓWIENIE
 1. Przed złożeniem zamówienia Klient musi zapoznać się z niniejszym regulaminem, fakt ten potwierdza oraz akceptuje wszystkie zapisy regulaminu w sposób jawny przy rejestracji na stronie sklepu internetowego oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez potwierdzenia zapoznania się z regulaminem i akceptacji jego warunków.
 2. Wybór zamawianych towarów przez klienta dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru.
 3. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z firmą PRIMPOL Spółka Jawna, zgodnie z treścią regulaminu. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie istotnych elementów zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail potwierdzającego złożenie zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia (przygotownie i wysyłka produktów) przez sprzedawcę następuje:
  • po potwierdzeniu zamówienia – dla płatności przy odbiorze (za pobraniem),
  • po otrzymaniu wpłaty na konto – dla płatności przelew (przedpłata),
 6. Ceny podane w ofercie sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT ), w walucie polskiej.
 7. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które są podane klientowi na stronie sklepu internetowego w zakładce „Dostawa”, w trakcie składania zamówienia, również w chwili wyrażania przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

IV. FORMY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
 1. Za pobraniem - klient płaci przy odbiorze wysłanych towarów.
 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym – zamówione produkty należy odebrać w terminie 5 dni od złożenia zamówienia pod adresem: ul. ul. Gen. Okulickiego 3, 42-360 Poraj.
 3. Przedpłata – przelewem na konto bankowe, podane w danych sprzedawcy oraz przesłane w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności w tym także wymagać dokonania przedpłaty w części lub całości za zamówiony towar.

V. WYSYŁKA TOWARU
 1. Koszty dostawy towaru ponosi klient, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Koszty zwrotu towaru ponosi klient.
 3. Termin realizacji zamówienia dla towarów dostepnych na magazynie – nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty podanej w punkcie 21 regulaminu. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów na zamówienie, termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.
 4. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13, będą realizowane w następny dzień roboczy. Zamówienia złożone w dni wolne będą realizowane w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.
 5. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenie terminu dostawy zamówienia z przyczyn od nas niezależnych, o czym klient zostanie powiadomiony niezwłocznie po wystąpieniu takiej konieczności.

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dla konsumentów nie będących przedsiębiorcami)
 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować PRIMPOL Spółka Jawna o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem) na adres: PRIMPOL Spółka Jawna, 42-360 Poraj, ul. Gen. Okulickiego 3, biuro@primpol.pl i dokonać zwrotu towaru. Klient może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego jako załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy PRIMPOL Spółka Jawna) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy bedące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania towaru.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sprzedającego ponosi konsument.
 7. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 8. Klient powinien odesłać do PRIMPOL Spółka Jawna 42-360 Poraj, ul. Gen. Okulickiego 3, towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie
 10. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”

VII. PRAWO DO ZWROTU TOWARU (dla klientów nie będących konsumentami – dotyczy przedsiębiorców).
 1. Niniejszy punkt regulaminu dotyczy umów zawartych wyłącznie z kupującymi niebędącymi konsumentami.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 12 miesiącach od daty odebrania towaru.
 3. Sprzedane towary, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem towarów tego rodzaju.
 4. Z chwilą wydania towaru sprzedanego na klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT nie będący KONSUMENTEM obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
 6. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy . SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM.
 7. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 8. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM niebędącym KONSUMENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.
 10. REKLAMACJE z tytułu odpowiedzialności z tytułu rękojmi nieopisane w niniejszym REGULAMINIE są rozstrzygane w trybie opisanym w kodeksie cywilnym art. 556-581 z zastrzeżeniem jak w następnym punkcie.
 11. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje ograniczona w następujący sposób:
  • SPRZEDAWCA - w przypadku uznania reklamacji - jest zobowiązany wyłącznie do przywrócenia zgodności z umową dostarczonego produktu poprzez naprawę lub wymianę - w zależności od decyzji SPRZEDAWCY;
  • KLIENT pokrywa koszty przesyłki reklamowanego produktu do SPRZEDAWCY - sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem;
  • SPRZEDAWCA pokrywa koszt wysyłki towaru po uznaniu reklamacji;
  • Niewielkie różnice wyglądu tj. odcień koloru, proporcje, które zależą od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego kupującego nie są podstawą do reklamacji.
  • W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Klient.
  • W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do SPRZEDAWCY.
  • Wyłącza się postanowienia Art.567 i Art. 568 Kodeksu Cywilnego;
 12. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie mają zastosowania w przypadku roszczenia klienta w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego Dział II.1 Art. 576.1, 567.2, 576.3 i 576.4

VIII. GWARANCJA
 1. Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją przez okres 1 roku od dnia odebrania przesyłki. Niektóre towary mają wydłużony okres gwarancji, co jest zaznaczone w opisie produktu na stronie sklepu.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niewłaściwą konserwacją, uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
 3. Udzielona gwarancja na sprzedany produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z art. 577 Kodeksu Cywilnego
 4. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Towar reklamowany należy odesłać niezwłocznie po stwierdzeniu wady na adres: PRIMPOL Spółka Jawna 42-360 Poraj, ul. Gen. Okulickiego 3 wraz zz formularzem reklamacyjnym.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie. Nie później niż w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rekamacji, sprzedający poinformuje drogą pisemną lub mailową o statusie rozpatrywanej reklamacji.
 8. W przypadku uznanej reklamacji zobowiązujemy się reklamowany towar naprawić lub wymienić na nowy. W tym przypadku sprzedawca odsyła produkt do klienta na własny koszt.

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sprzedawca w celu zawarcia umowy, poprzez stronę WWW sklepu internetowego, zapewnia nieodpłatnie:
  • utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym,
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym,
  • za zgodą klienta, przesyłanie informacji handlowych oraz marketingowych w formie „newslettera”
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zawierana jest na czas nieokreślony. Za moment zawarcia umowy uznaje się zakończenie procesu rejestracji klienta na stronie sklepu.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez sklep internetowy, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, zawierana jest na czas określony - na okres wypełnienia i przetwarzania zamówienia i ulega rozwiązaniu w chwili złożenia i zzakceptowania zamówienia.
 4. Usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie wyrażenia przez klienta zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail, na adres klienta podany przy rejestracji.
 5. Klient może zrezygnować z usługi „newslettera” w dowolnym momencie, składając oświadczenie poprzez:
  • złożenie oświadczenia na stronie internetowej
  • wiadomość e-mail lub pisemnie na adres siedziby sprzedawcy
 6. Do pełnego korzystania ze sklepu internetowego klient potrzebuje dostępu do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez internet, nawiązanie komunikacji ze stroną inetrentową sklepu. Komputer powinien być wyposażony w przeglądarkę internetową np. chrome, opera, mozilla firefox lub inną o podobnych parametrach. Urządzenia mobilne powinny posiadać oprogramowanie, dostarczone przez producenta urządzenia, umożliwiające równoważne z przeglądarkami komputerowymi czynności. Ponadto, klient powinien posiadać konto e-mail. Do pełnego korzystania sklepu internetowego, potrzebne jest uruchomienie skryptu JavaScript i obsługi cookies. Informacje odnośnie polityki prywatności umieszczone są w zakładce sklepu internetowego.
 7. PRIMPOL Spółka Jawna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
 8. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PRIMPOL Spółka Jawna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego. Nieprawidłowości klient możne zgłaszać pisemnie lub e-mailem.
 9. PRIMPOL Spółka Jawna zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie do 14 dni.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma PRIMPOL Spółka Jawna z siedzibą 42-360 Poraj, ul. Gen. Okulickiego 3
 2. Administrator danych, przetwarza dane w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator danych gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych i prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawiania zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz 926 z późniejszymi zmianami.
 3. Akceptując niniejszy regulamin, klient wyraża zgodę na wykorzystanie numeru telefonu, poczty elektronicznej, automatycznym systemem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego, w tym celu złożenie propozycji zawarcia umowy.
 4. W celu realizacji przesyłki, dane mogą być przekazane firmom kurierskim wspólpracującym z PRIMPOL Spółka Jawna.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie praw kupującego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr16, poz 93 ze zmianami) – przysługujących na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
  • Przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827)
  • Ustawa (Dz.U.1964 nr 16 poz 93 ze zmianami)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr.101 poz 926 ze zmianami)
  • Ustawa o prawie do własności przemysłowej (Dz.U.2001 nr 49 poz 508 ze zmianami)
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013 poz 1422)
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zmianami)
 3. W przypadku gdyby w regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z w/w lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami regulaminu, oraz zostają wyłączone. W pozostałym zakresie regulamin pozostaje obowiązujący.
 4. Wszystkie nazwy produktów oferowanych na stronach sklepu internetowego są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo właności przemysłowej (Dz.U.2001 nr 49 poz 5081 ze zmianami)
 5. Wszystkie zdjecia zamieszczone na stronach sklepu interentowego są chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i pokrewnym (Dz. U. 1994 nr 24 poz 83 ze zmianami) - posiadają charakter indywidualny i twórczy. Bez zgody administratora strony internetowej nie można ich kopiować.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiedzy PRIMPOL Spółka Jawna a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przpisów Kodeksu Postępowania Cywilnego
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiedzy PRIMPOL Spółka Jawna a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PRIMPOL Spółka Jawna.
 8. Treść załącznika 1 – wzór odstąpienia od umowy oraz załącznika 2 – wzór zgłoszenia reklamacji stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

Polecamy produkty :